Podmínky zpracování osobních údajů

Použité pojmy:
Správce dat: G.W.G.,spol.s.r.o., Pujmanové 1218/10, Praha 4 140 00 (dále „Restaurace“)
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele (dále „Host“)
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecná ustanovení

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Restaurace a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Restaurace se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1. Restaurace se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. Osobní údaje se používají:
* pro rezervace hostů výhradně kvůli poskytování služeb Restaurace
* pro vnitřní potřebu Restaurace, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti hostů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
* pro informování Hosta o nových službách či nabídkách Restaurace

3. V souvislosti s poskytováním restauračních služeb Restaurace zpracovává osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
* Obsluha Restaurace
* Manažer Restaurace
* Pracovník marketingového oddělení
4. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Restaurací. Restaurace ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům.

5. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

Práva hosta
* právo na opravu osobních údajů
* právo na výmaz (právo být zapomenut)
* právo na omezení zpracování
* právo na přenositelnost údajů
* právo vznést námitku
* právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
* právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

Veškeré OÚ Hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci Restaurace, kteří s osobními údaji Hosta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.
Pokud Host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Restaurace k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

DPO, Pověřenec

1. Pověřencem Restaurace je Vojtěch Stejskal (info@pekingrestaurant.cz). Pověřenec se zúčastnil školení potřebným s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

Informace o zákaznících
1. Restaurace zpracovává a uchovává o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
2. Zákazník má kdykoli právo požádat restauraci o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v restauračním systému, (ii) v rezervační knize, které jsou v psané, tištěné nebo elektronické podobě zabezpečeny proti jakémukoliv možnému zneužití. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Restaurace smaže kartu hosta, vymaže záznam v rezervační knize a skartuje veškeré ručně psané materiály. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
1. Restaurace se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
2. Restaurace se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
* k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Restaurace, které budou mít Restaurací stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
* osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Restaurace, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
* Restaurace zabrání neoprávněnému zpřístupnění, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
* učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
3. Restaurace se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Restaurací stanoveném a odpovídajícím pokynům Restaurace. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Restaurace.

Kamerový systém

1. Restaurace využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Restaurace prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

Datum poslední aktualizace: 25. Listopadu 2018